Regulamin Przystani

REGULAMIN  PRZYSTANI

KLUBU ŻEGLARSKIEGO UKS WIKING

 

 1. Postanowienia ogólne i definicje
 1. Zarządcą Przystani Klubu Żeglarskiego WIKING”, zwanej dalej Przystanią, jest Klub Żeglarski UKS WIKING.
 2. Osobą działającą w imieniu Klubu na Przystani jest Gospodarz Przystani- pani Mirosława Damps, wyznaczona przez Zarząd Klubu oraz Bosman.
 3. Obszar Przystani obejmuje teren Przystani zgodnie z zatwierdzoną lokalizacją.
 4. Flota pływająca Przystani składa się ze sprzętu klubowego oraz klubów zaprzyjaźnionych.
 5. Rejestr sprzętu klubowego prowadzony jest przez Bosmana Przystani.
 6. Na terenie Przystani obowiązuje cennik opłat za poszczególne usługi.
 1. Przepisy porządkowe obowiązujące na Przystani
 1. Prawo do przebywania na terenie Przystani mają:
  1. członkowie Klubu (aktualna lista członków klubu wywieszona jest na tablicy informacyjnej)  oraz ich goście;
  2. uczestnicy regat, zgrupowań oraz osoby im towarzyszące;
  3. pracownicy Przystani lub interesanci;
  4. załogi jachtów zgłoszone u Bosmana na postój;
  5. inne osoby z tytułu pełnienia obowiązków służbowych.
 1. Na terenie Przystani zabrania się:
  1. prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej bez uzgodnienia z Zarządem Klubu;
  2. biwakowania bez zezwolenia Zarządu Klubu;
  3. parkowania samochodów w miejscach niedozwolonych;
  4. slipowania jednostek bez zgody Bosmana;
  5. korzystania z urządzeń lub wyposażenia Przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem;
  6. zaśmiecania terenu Przystani oraz niszczenia elementów ochrony brzegu;
  7. tarasowania przejść, pomostów, nabrzeża oraz slipu;
  8. wędkowania bez zgody Bosmana;
  9. tarasowania dróg pożarowych.

III. Przebywanie na terenie Przystani

 1. Prawo do zatrzymania się na akwenie Przystani przysługuje wszystkim jachtom, o ile  pozwala na to miejsce w basenie Przystani.
 2. Postój jachtów gości powinien odbywać się według następującej procedury:
  1. cumowanie na terenie Przystani, zgłoszenie postoju u Bosmana lub odpowiednim służbom dyżurnym;
  2. dokonanie opłaty postojowej;
  3. zajęcie miejsca przy nabrzeżu lub boi w miejscu wyznaczonym przez Bosmana;
  4. za prawidłowe i bezpieczne cumowanie jednostki odpowiada jej użytkownik.
 3. Właściciele jednostek stale stojących na terenie Przystani uiszczają opłatę postojową z  góry do dnia rozpoczęcia sezonu według obwiązującego na dany rok cennika
 4. Na akwenie Przystani zabrania się:
  1. Korzystania ze sprzętu klubowego bez wcześniejszego poinformowania Gospodarza Klubu;
  2. kotwiczenia w wejściu do basenu Przystani;
  3. poruszania się w sposób zagrażający bezpieczeństwu jachtów lub urządzeń Przystani;
  4. cumowania na miejscach przeznaczonych dla innych jachtów bez zgody Bosmana;
  5. zaśmiecania lub zanieczyszczania wód akwenu.
 1. Wejście i wyjście z terenu Przystani
 1. Sternicy wszystkich jachtów wchodzących na teren Przystani, a także jachtów wychodzących na czas powyżej 1 doby z akwenu Przystani obowiązani są zgłosić ten fakt Bosmanowi.
 2. Zasadę określoną w ust. 1 stosuje się też odpowiednio do jachtów wywożonych z terenu Przystani transportem kołowym.
 1. Korzystanie z urządzeń i wyposażenia Przystani
 1. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia Przystani odbywać się może wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Gospodarzem Przystani.
 2. Członkowie klubu UKS WIKING z opłaconymi składkami członkowskimi (lista wywieszona na tablicy informacyjnej) oraz sponsorzy są zwolnieni z opłat za korzystanie ze sprzętu klubowego.
 3. Korzystanie z przystani możliwe jest tylko w wyznaczonych godzinach ustalonych przez zarząd klubu (godziny otwarcia przystani publikowane są na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej). Wszelkie odstępstwa od tej reguły możliwe są jedynie po zgodzie wyrażonej przez Gospodarza Przystani.
 1. Cumowanie jednostek pływających
 1. Miejsce do cumowania jednostek pływających wyznacza Bosman. Załogi jednostek pływających mają obowiązek cumować jednostki w wyznaczonych miejscach cumowniczych.
 2. Cumowanie długotrwałe jednostek pływających wymaga zawarcia odpowiedniej umowy na cumowanie (według wzoru określonego przez Zarząd Klubu).
 3. Nie zezwala się na cumowanie przy pomostach pływających jednostek, które poprzez swoje gabaryty oraz właściwości manewrowe mogą stanowić zagrożenie dla konstrukcji lub bezpieczeństwa innych zacumowanych tam jednostek.
 4. Użytkownik jednostki pływającej wynajmując miejsce cumownicze może zgodzić się na przestawienie jego jednostki na inne miejsce cumownicze.
 5. Jednostka pływająca użytkownika, o którym mowa w ust. 4, może być w chwili ewakuacji przestawiona w wyznaczone miejsce ewakuacji. Przestawienie jednostki pływającej w tych przypadkach może odbyć się pod nieobecność użytkownika danej jednostki.
 6. Za prawidłowe cumowanie jednostki pływającej do brzegu, pomostu lub boi cumowniczej odpowiada sternik jednostki.
 7. Na terenie Przystani zabrania się cumowania jednostek pływających do pomostów lub brzegu za pomocą kłódki lub innego działającego zabezpieczenia uniemożliwiającego ewakuację.
 8. Cumujące na przystani jednostki pływające powinny być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i posiadać wymagane wyposażenie przeciwpożarowe. Zaleca się, aby jednostki posiadały polisę OC.
 9. Użytkownik jednostki pływającej korzystającej z Przystani jako gość krótkoterminowy po dokonaniu odpowiednich opłat otrzymuje komplet kluczy niezbędnych do korzystania z Przystani na czas pozostawanie na jej terenie. Klucze są własnością Klubu i podlegają zwrotowi w ostatnim dniu korzystania z Przystani. Za zgubione klucze pobierana będzie opłata ustalona według obowiązującego cennika.

VII. Odpowiedzialność

 1. Osoby korzystające z usług oferowanych na terenie Przystani odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieumiejętnego korzystania z urządzeń Przystani lub powierzonego im czasowo mienia Klubu.
 2. Za powstałe uszkodzenia w wyposażeniu Przystani lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego odpowiada użytkownik jednostki pływającej według protokołu powstałych strat. W przypadku niedopełnienia tych formalności jednostka pływająca ma prawo być zatrzymana do chwili wyjaśnienia okoliczności.
 3. Za jednostki pływające pozostawione na terenie Przystani lub porzucone Klub nie ponosi odpowiedzialności.

VIII. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony p.poż.

 1. Na obszarze Przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 2. W szczególności na Przystani zabrania się:
  1. używania sprzętu ratunkowego przez osoby nieupoważnione;
  2. używanie sprzętu ratunkowego lub przeciwpożarowego do celów niezgodnych z ich przeznaczeniem;
  3. rozpalania ognisk poza wyznaczonym miejscem i bez zgody Bosmana;
  4. używania bez potrzeby ratowniczych środków pirotechnicznych;
  5. stwarzania sytuacji niebezpiecznych, zarówno na akwenie, jak i na terenie Przystani;
  6. tarasowanie dróg pożarowych.
 3. Na terenie Przystani używane są następujące alarmy:
  1. alarm pożarowy:
   sygnał – długie wycie syreny i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu pożarowego wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani winny podporządkować się zarządzeniom osoby, która organizuje akcję przeciwpożarową do momentu przybycia straży pożarnej;
  2. alarm człowiek za burtą:
   sygnał – krótkie sygnały syreną i bicie w dzwon. Po ogłoszeniu alarmu Bosman lub inna osoba odpowiedzialna organizuje ekipę ratowniczą i kieruje jej akcją.
 1. Przepisy zimowania jednostek pływających
 1. Hangary na terenie Przystani służą do przechowywania sprzętu klubowego.
 2. Sprzęt prywatny może być przechowywany na terenie Przystani w miejscu wyznaczonym przez Bosmana za zgodą Zarządu Klubu.
 3. Za przechowanie sprzętu na terenie Przystani pobiera się obowiązujące opłaty według ustalonego cennika.
 1. Etykieta żeglarska na Przystani

Na terenie Przystani obowiązuje ogólnie przyjęta etykieta żeglarska.

 1. Postanowienia końcowe
 1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu Przystani sprawuje Gospodarz Przystani, Bosman oraz Zarząd Klubu.
 2. W stosunku do osób winnych nieprzestrzegania Regulaminu Przystani wyciągane będą sankcje określone w Statucie Klubu. Osoby nie będące członkami Klubu będą usuwane z terenu Przystani, ponadto ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 3. Teren Przystani jest w sposób ciągły monitorowany. Zarejestrowane przypadki wandalizmu lub zachowania sprzecznego z dobrą etykietą żeglarską zostaną przekazane do sadu koleżeńskiego lub właściwym służbom porządkowym oraz organom ścigania.
 4. W doraźnych przypadkach osoba upoważniona zobowiązana jest wezwać do pomocy  odpowiednie władze oraz służby.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Przystani zobowiązane są do podporządkowania się postanowieniom niniejszego Regulaminu.
 6. Niniejszy Regulamin Przystani wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2017 r.

 

Komandor Klubu

Lechosław Borkowski