Regulamin członków

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KLUBIE UKS WIKING

 

1. Członkiem klubu UKS WIKING może zostać każda osoba chętna do nauki żeglarstwa, w szczególności uczniowie ZS w Kamienicy Królewskiej. Nabór do sekcji pływającej odbywa się w okresie wiosennym (kwiecień-maj). Osoby chętne uczestniczą w 2-3 próbnych treningach, podczas , których mogą podjąć decyzję, czy chcą regularnie uczestniczyć w treningach.

W dalszej kolejności potrzebne jest spełnienie następujących warunków:

– pozytywna opinia trenera prowadzącego zajęcia

– podpisanie deklaracji członkowskiej przez zawodnika i jego prawnych opiekunów. Podpisanie deklaracji jest jednoznaczne z potwierdzeniem obowiązku przestrzegania regulaminu przystani Wiking i statutu UKS WIKING.

– opłacenie opłaty członkowskiej. Oplata wynosi 60/200 (osoba dorosła) zł rocznie. Możliwe jest zapłacenie jej w całości (do końca maja) lub w dwóch ratach po 30/100 zł. (1-wsza rata- do końca maja i druga rata do końca lipca).

– po spełnieniu powyższych warunków Zarząd klubu podejmuje pozytywną decyzję o przyjęciu do Klubu.

2. Treningi odbywają się przez cały rok:

– w okresie kwiecień- październik, zawody odbywają się dwa razy w tygodniu na przystani Wiking (dni treningów ustalane są na początku sezonu). Dodatkowo zawodnicy biorą udział w regatach (zwykle w weekendy- harmonogram zostaje przedstawiony zawodnikom na początku sezonu żeglarskiego).

– w okresie listopad- marzec, treningi odbywają się na pływalni (terminy i miejsce wyznaczane po zakończeniu sezonu żeglarskiego), gdzie zawodnicy doskonalą umiejętności pływackie

– w okresie ferii zimowych możliwe są dodatkowe zajęcia sportowe- np. narty lub imprezy integracyjne- kręgle, wspólna wigilia (terminy ustalane na bieżąco).

Członkowie Klubu maja obowiązek uczestniczyć w treningach i regatach wskazanych przez trenera. W zajęciach dodatkowych- basen, narty itp. uczestniczą członkowie, którzy w sezonie żeglarskim poprzedzającym zajęcia basenowe, uczestniczyli w sumiennie w treningach, reprezentowali Klub w regatach oraz uiścili terminowo składki za cały rok. Lista osób dopuszczonych do korzystania z basenu zostaje sporządzona po zakończeniu sezonu żeglarskiego.

3. Członkowie klubu korzystają ze sprzętu będącego własnością kluby i ponoszą za niego odpowiedzialność. W razie uszkodzenia sprzętu nie wynikającego za zwykłego użytkowania lub zagubienia go, członek może zostać zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody (naprawa lub odkupienie uszkodzonego sprzętu). Decyzje o konieczności odkupienia sprzętu podejmuje zarząd klubu.

Regulamin wchodzi w życiu w dniu 29.04.2017 r.